Cesión de espacios en verano


(*) Campos obligatorios/Camps obligatoris

DADES PERSONALS/Datos personales


NOM i COGNOMS/ Nombre y apellidos*

DNI/DNI*

TELÉFONO/TELÈFON*

CORREU ELECTRÒNIC/Correo electrónico*

EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD/En representació de l'entitat:

DOMICILI/Domicilio*

LOCALITAT/Localitat*

CP/CP*

Nº REGISTRE DE L’ENTITAT/Nº Registro de la entidad:

INSTITUCIÓ QUE LA REGISTRA/ Institución que la registra:


SOL·LICITUD/Solicitud


Per a utilitzar les següents instal·lacions en els dies i hores assenyalats, amb el motiu que s'indica / Para utilizar las siguientes instalaciones en los días y horas señalados, para la actividad que se indica:

CENTRE UP DE/Centro UP de:

ESPAI O AULA/Espacio o aula:*

DATA/Fecha:*

HORARI INICI/Horario inicio:*

HORARI FI/ Horario fin:*

ACTIVITAT/Actividad:*

Aceptació/Aceptación*

— Que coneix els criteris i procediment per a l’ús de les instal·lacions dels centres de la Universitat Popular per entitats diferents a la mateixa i considera que compleix els requisits exigits en les mateixes, segons documentació que adjunta com annexe, i en particular pel següent/ Que conoce los criterios y procedimiento para el uso de las instalaciones de los centros de la Universidad Popular por entidades ajenas a la misma y considera que cumple los requisitos exigidos en la misma según documentación que adjunta como anexo, y en particular por lo siguiente:
— Que manifesta la seua conformitat i accepta les responsabilitats que pogueren derivar-se de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ús d'instal·lacions, específicament referent a responsabilitat civil enfront de tercers, reparació de desperfectes o despeses extraordinàries en matèria de neteja, electricitat o aigua./ Que manifiesta su conformidad y acepta las responsabilidades que pudieran derivarse de la actividad para la que se solicita el uso de instalaciones, específicamente en lo referente a responsabilidad civil frente a terceros, reparación de desperfectos o gastos extraordinarios en materia de limpieza, electricidad o agua.

[recaptcha]