Normativa de preinscripció i sorteig


NORMATIVA SOBRE PREINSCRIPCIÓ PER A l’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES DISPONIBLES I MATRÍCULA EN LES ACTIVITATS I EN ELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR EN EL CURS ESCOLAR 2016-2017

Preàmbul

Amb la finalitat d’ordenar el procés d’adjudicació de les places resultants de la Programació d’Activitats en els centres de la Universitat Popular programades per al curs 2016-2017, i a la vista de l’experiència realitzada en els últims cursos, pel OAM es disposa el següent de conformitat amb l’establit en l’art. 6, apartat 3, del Reglament de Condicions de Participació en les activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València (BOP de València, número 30 de 06/02/2006), i de conformitat amb l’establit en l’art. 3, apartat 2.c. d’aquest Reglament.

Àmbit i definició

La Universitat Popular és un servei municipal de desenvolupament cultural, la finalitat del qual és promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de València, a través de l’educació contínua, l’animació sociocultural i la intervenció. Per tant, més enllà de l’adquisició de tècniques o coneixements en les matèries concretes en les quals es matrícula, a través d’un sistema d’educació no formal, l’activitat de la Universitat Popular es dirigeix a promoure processos de relació, comunicació i sociabilitat, mitjançant activitats culturals de caràcter interdisciplinari a les quals s’accedeix disposant de la condició de “participant”.

La present normativa regirà el procés de preinscripció de les persones interessades a matricular-se en les activitats programades per al curs escolar 2016-2017, així com el posterior sorteig i ordre resultant per a l’adjudicació de les esmentades places en les activitats i centres de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València. Aquelles persones que *preinscritas en el termini previst, en virtut del resultat del sorteig acceptaren una plaça de les quals els anara oferida i formalitzaren la corresponent matrícula obtindran la condició de “participants”.

El procés regulat per la present normativa és previ al de formalització de la matrícula.

Requisits per a realitzar la preinscripció.

a) Per a poder matricular-se o preinscriure’s en les activitats de la Universitat Popular hauran de reunir-se els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys.
  • No haver sigut expulsat/a per raons disciplinàries d’alguna activitat de la Universitat Popular en què s’haguera matriculat.
  • Estar empadronat/a en el municipi de València.
  • No tenir impediment físic o psíquic que impossibilite la seua assistència i participació en l’activitat en la qual s’ha matriculat.

b) Per a realitzar la preinscripció en aquestes activitats hauran de reunir-se els requisits anteriorment indicats, o estar en condicions de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula. L’acreditació de les dades inscrites en la preinscripció es realitzarà en el moment de la matrícula mitjançant la presentant el DNI, a l’efecte d’identificació, domicili i edat. En cas de no coincidència del domicili, s’haurà de presentar un certificat d’empadronament.

Amb independència de l’anul·lació d’ofici de totes aquelles preinscripcions que no complisquen amb els requisits assenyalats, la no acreditació en el moment de la matrícula dels requisits sol·licitats o l’evidència que les dades que consten en l’imprès de preinscripció són incorrectes donaran lloc a l’anul·lació de totes la preinscripcions d’una mateixa persona.

Activitats en què es pot realitzar la preinscripció.

Qualsevol persona que reunisca els requisits exigits podrà preinscriure’s en qualsevol de les activitats programades en els centres de la Universitat Popular per a aquest curs amb les següents limitacions:

  • Podrà preinscriure’s en un màxim de tres activitats, tant siga en un centre com en diversos centres.
  • No podrà preinscriure’s més d’una vegada en la mateixa activitat, ni tan sols en centres diferents.
  • Només s’admetrà la preinscripció en un total de tres activitats.
  • La inscripció en una determinada activitat i centre és individual i intransferible, i genera un dret de la persona inscrita per a efectuar la matrícula en l’activitat i centre sol·licitat.
  • No obstant açò, en atenció a les característiques de l’activitat “Balls de saló”, excepcionalment, per les persones inscrites que es matriculen durant la convocatòria inicial (mes de setembre), es podrà associar a la seua opció de matrícula a una segona persona relacionada entre els inscrits/as en aquesta activitat i centre, considerant-se a l’efecte d’abonament de preu de preu públic de matrícula com dues matrícules diferents. Aquesta persona associada haurà d’haver sigut prèviament ressenyada en l’espai corresponent de l’imprès de preinscripció. Només la persona ressenyada podrà quedar associada a aquesta matrícula. Aquesta associació haurà de mantenir-se a l’efecte d’assistència a les sessions d’aquesta activitat. En cas de baixa d’una de les matrícules associades, es produirà la baixa automàtica de les dues matrícules.
  • S’anul·laran totes aquelles preinscripcions que incomplisquen les limitacions indicades en paràgraf anterior, així com aquelles es realitzen a activitats no programades en el centre que s’indique.

Formalització de la preinscripció.

La formalització de les preinscripcions es podrà realitzar, electrònicament a través de les pàgines web  www.valencia.es i  www.universitatpopular.com, o emplenant i lliurant l’imprès normalitzat que es podrà arreplegar en qualsevol dels nostres centres.

Per a la preinscripció electrònica, s’accedirà al formulari allotjat en la pàgina web, emplenant les dades que se sol·liciten en el mateix. El formulari no accepta preinscripcions que incomplisquen els requisits indicats anteriorment. Una vegada enviat el formulari, s’haurà d’imprimir a fi que la persona preinscrita conserve un resguard validat.

Per a la preinscripció mitjançant formulari imprès, podrà dirigir-se a qualsevol dels centres de la Universitat Popular en els horaris i dates que s’habiliten per a açò, sol·licitar al personal del centre l’imprès corresponent així com la fulla informativa de les activitats i centres que componen la programació del curs 2016-2017. Emplenats les dades personals i les activitats i centres en els quals es preinscriu, lliurarà el formulari al nostre personal, junt el DNI a fi de verificar les dades consignades, rebent una de les còpies com a resguard de la preinscripció. Les preinscripcions efectuades a través de la web no es podran anul·lar o modificar.

Si no poguera acudir en persona, podrà preinscriure’s enviant a un/una representant. A aquest efecte, emplenarà l’apartat corresponent. El/la representant podrà arreplegar l’imprès i lliurar-ho emplenat en el centre, acreditant-se mitjançant el propi DNI i còpia del de la persona representada que ha quedat preinscrita.

Les dades consignades en impresos, inclosa la realització d’una nova preinscripció fins al màxim de tres només podran ser corregits o modificats per la persona signatària de l’imprès de preinscripció en el centre on haguera presentat l’imprès, i aportant la còpia rebuda. Només es podran modificar els impresos presentats mentre estiga obert el termini de preinscripció.

Sorteig.

Immediatament finalitzat i tancat el termini per a la preinscripció, es realitzarà pel Secretari del OAM, com a fedatari públic, el sorteig de la lletra o si escau dues lletres que unides serviran per a determinar per a cada activitat el primer cognom de la persona preinscrita per la qual s’iniciarà la matrícula d’aqueixa activitat en els centres en els quals estiguera programada.

Els resultats del sorteig es publicaran en les web valencia.es i universitatpopular.com, i en els Taulers d’anuncis de cada centre, juntament amb els terminis per a revisió i esmena d’errors en les Llistes, i el Calendari de Convocatòries per a l’adjudicació de les places i matrícula.

Publicació del llistat de preinscripcions.

En les dates indicades es publicarà en cada centre les llistes de persones preinscrites en les activitats programades en aquest centre, ordenades alfabèticament per cognoms i nom. Cada relació estarà encapçalada per el/la primer/a inscrit/a segons els resultats del sorteig, ordenant-se després de l’últim cognom iniciat per Z, els que comencen per a, sent per tant l’última preinscripció la immediata anterior a aquella per la qual s’inicie.

Si es detectara un error en les dades o l’absència d’alguna preinscripció en la relació corresponent, la persona afectada podrà reclamar la correcció de l’error o l’esmena de l’absència, dirigint-se al personal del centre a qui aportarà el resguard de l’imprès en paper o la impressió del formulari electrònic. No es podrà tramitar cap sol·licitud d’esmena sense algun d’aquests documents i sense aportar el DNI. Finalitzat el termini de reclamacions, les llistes seran definitives i no es podran corregir.

Adjudicació de les places.

Mitjançant el Calendari de Convocatòries de cada centre, les persones inscrites en cada activitat quedaran citades en aquest centre en una determinada data i hora. En la mateixa s’iniciarà la crida de les persones inscrites en aquesta activitat en l’ordre resultant del sorteig. La crida serà única quedant excloses aquelles persones que no estigueren presents en el moment en què siguen cridades.

En l’ordre de crida, les persones preinscrites presents podran triar d’entre les places disponibles en els diferents grups i horaris programats d’aqueixa activitat fins que s’hagen cobert la totalitat de les mateixes. Acceptada una de les places disponibles, s’iniciarà el procediment de matrícula. Serà exclosa de la llista aquella persona que rebutge totes les places disponibles que li siguen oferides, qualsevol que fora la causa al·legada.

Adjudicades totes les places, es formalitzarà una “Llista d’Espera”, per a la cobertura de vacants que pogueren produir-se. Aquesta Llista d’Espera es compondrà en aquest ordre:

Primer, amb les persones preinscrites que hagueren atès la convocatòria i comparegut en la data i hora assenyalada però no se’ls haguera arribat a oferir una plaça, en l’ordre de la llista de preinscripció.

A continuació, s’afegiran aquelles altres que havent-hi resultat excloses per no haver-se presentat a la crida o no haver acceptat cap de les places disponibles, sol·licitaran expressament la seua no exclusió definitiva, ordenades en ordre de petició.

Finalment, s’aniran afegint aquelles persones que, sense haver estat preinscrites, sol·licitaran posterior la seua inclusió.

La no acceptació d’oferta de plaça en crida segons Llista d’Espera donarà lloc a l’exclusió definitiva.

Formalització de la preinscripció.

La Universitat Popular es reserva el dret a suprimir o modificar les programacions inicial d’activitats en centres, fins i tot després d’haver realitzat la preinscripció en la mateixa, quan per raons sobrevingudes siga materialment impossible la seua iniciació. En aquest cas, es podran anul·lar les preinscripcions existents a una activitat suprimida o modificada.

València, maig de 2016
La Direcció de la Universitat Popular