Normativa sobre matrícula 2017/18


NORMATIVA SOBRE MATRÍCULA EN LES ACTIVITATS I CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR DURANT EL CURS 2017-2018

DESCARREGAR EN PDF

  1. Àmbit i definició
    a) La Universitat Popular és un servei municipal de desenvolupament cultural, la finalitat del qual és promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de València, a través de l’educació contínua, l’animació sociocultural i la intervenció social. Per tant, més enllà de l’adquisició de tècniques o coneixements en les matèries concretes en les quals es matrícula, a través d’un sistema d’educació no formal, l’activitat de la Universitat Popular es dirigeix a promoure processos de relació, comunicació i sociabilitat, mitjançant activitats formatives i culturals de caràcter interdisciplinari a les quals s’accedeix disposant de la condició de “participant”.b) La present normativa regirà el procés de matrícula de les persones interessades a participar en les activitats programades per al curs escolar 2017-2018. Les persones que formalitzen la corresponent matrícula obtindran la condició de “participants”.

2. Requisits per a realitzar la matrícula.

a) Per a matricular-se en les activitats de la Universitat Popular s’hauran de reunir els següents requisits:
– Ser major de 18 anys.

– No haver sigut expulsat/a per raons disciplinàries d’alguna activitat de la Universitat Popular.

– Estar empadronat/a en el municipi de València.

– Abonar la taxa establida.

b) Per a realitzar la matrícula en aquestes activitats hauran de reunir-se els requisits anteriorment indicats, o estar en condicions de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula. La Universitat Popular es reserva el dret de verificar la informació aportada.

c) Amb independència de l’anul·lació d’ofici de totes aquelles matrícules que no complisquen amb els requisits assenyalats, la no acreditació en el moment de la matrícula dels requisits sol·licitats, o el seu falsejament, donaran lloc a l’anul·lació de totes la matrícules d’una mateixa persona.

3. Activitats en què es pot realitzar la matrícula.

a) Qualsevol persona que reunisca els requisits exigits podrà matricular-se en qualsevol de les activitats programades en els centres de la Universitat Popular per a aquest curs. No obstant açò, durant el mateix curs, no podrà matricular-se més d’una vegada en la mateixa activitat, ni tan sols en centres diferents.

b) La matrícula en un determinat grup, activitat i centre és individual i intransferible, i genera un dret de la persona inscrita per a participar en la mateixa.

  1. Formalització de la matrícula.
    a) La formalització de la matrícula es podrà realitzar, en els terminis i períodes que així es determinen, per internet o de forma presencial acudint al centre en què es vaja a realitzar l’activitat sol·licitada.
    b) Per a la matrícula electrònica s’emplenarà el formulari mostrat en la pàgina web o en la app dissenyada per a dispositius mòbils, indicant les següents dades:

– el nom, cognoms, adreça, telèfon, DNI, etc de la persona que es matricula;
– el centre, activitat i grup en què es matrícula; i

– el pagament electrònic del preu públic.

Realitzat el procés de matrícula se li expedirà un comprovant amb les dades de la matrícula realitzada. El formulari no accepta matrícules que incomplisquen els requisits indicats en apartats anteriors.

c) Per a la matrícula presencial, la persona interessada haurà de dirigir-se al centre on desitge formalitzar la matrícula en els dies i hores que s’habiliten per a açò. El personal del centre li informarà sobre la disponibilitat de places, i si escau, li ajudarà a emplenar el formulari de matrícula. Immediatament, se li facilitarà una fulla de pagament perquè realitze l’abonament en l’entitat bancària del preu públic corresponent a la matrícula o matricules sol·licitades. El justificant del pagament d’aquest preu públic servirà de comprovant de la matrícula formalitzada. Per a evitar aglomeracions es fixaran dates concretes per a la matrícula de cada activitat.

d) En el període presencial, si no poguera acudir en persona, podrà matricular-se enviant a un/una representant autoritzat/a per escrit per a realitzar aquesta gestió, que s’identificarà mitjançant el DNI propi i còpia del de la persona representada. Dit/a representant, en una mateixa vegada, només podrà matricular a la persona representada i a si mateix/a.

5. Gestió de llistes de persones matriculades.

a) En les dates de començament del curs es publicaran en cada centre les llistes de persones matriculades en les activitats i grups programats en el mateix.

b) Si es detectara un error o absència en les dades personals consignades, es podrà corregir en l’acte mitjançant presentació del comprovant de matrícula en el seu moment formalitzada. Una vegada abonada la matrícula, no es podran modificar les seues dades sobre el centre, activitat i grup triats.

c) En la data que s’indique per a cada centre, activitat i grup la persona matriculada haurà de presentar-se per a l’inici de les sessions lectives. Iniciades les sessions lectives, serà donada de baixa qui acumule sis inassistències consecutives o sis inassistències al llarg dels tres mesos següents a la primera absència injustificada, en els termes que s’estableixen en el Reglament de Condicions de Participació.

6. Baixes de matrícula i llistes d’espera.
a) Completada la matrícula, tant en la seua fase electrònica com a presencial, en un determinat centre, activitat i grup, i ocupades totes les places disponibles, s’iniciarà una Llista d’Espera per a la cobertura de les vacants que pogueren produir-se. La inscripció en aquesta Llista es podrà fer tant accedint a la web o app mòbil corresponent, o bé presencialment en l’horari habilitat pel centre.
b) La Llista d’Espera per a cada centre, activitat i grup es compondrà de les persones interessades que no hagen pogut formalitzar la seua matrícula i desitgen formar part de la mateixa, ordenades per ordre d’inscripció.
c) En cas que, iniciades les activitats, es produïren baixes en un grup es procedirà a convidar, ordenada i successivament, a les persones inscrites en la Llista d’Espera. Efectuada i acceptada la invitació la persona anomenada tindrà tres dies hàbils per a formalitzar la matrícula personant-se en el centre. Transcorregut aquest termini s’entendrà que desisteix i es convidarà a la següent persona de la llista. Igualment es considerara que desisteix a qui no atenga les notificacions o crides que li siguen realitzats en els termes indicats en el Reglament de Condicions de Participació. En aquests casos seran excloses de la Llista d’Espera.

7. Supressió o modificació d’activitats.

La Universitat Popular es reserva el dret a suprimir o modificar la programació inicial d’activitats en centres, fins i tot després d’haver realitzat la matrícula en la mateixa, quan per raons sobrevingudes siga materialment impossible la seua realització. En aquest cas, es podran anul·lar les matrícules formalitzades procedint-se a la devolució de les quantitats abonades.

València, juny de 2017

La Direcció de la Universitat Popular

 

ANNEX I

CALENDARI PER A LA MATRÍCULA PRESENCIAL

La matrícula d’aquelles places no formalitzades durant el període de matrícula online es podran formalitzar presencialment, per rigorós ordre de presentació en el centre de preferència, i en les dates que s’indiquen.

Per tant, es convoca a les persones per a la matrícula presencial segons el següent Calendari de Convocatòries:

Dilluns, 18 de setembre:
FORMACIÓ BÀSICA (ALFABETITZACIÓ);
FORMACIÓ GENERAL (CULTURA GENERAL);
COMUNICACIÓ,
ANGLÉS,
ESPANYOL PER A ESTRANGERS/ES,
CULTURA VALENCIANA

Dimarts, 19 de setembre:
ARTESANIA,
PINTURA I DIBUIX;
CERÀMICA;
ESMALTS,
RESTAURACIÓ DE MOBLES.

Dimecres, 20 de setembre:
GIMNÀSTICA,
BALLS DE SALÓ,
DANSA VALENCIANA,
TABAL I DOLÇAINA,
MÚSICA,
IOGA,
TEATRE

Dijous, 21 de setembre:
INFORMÀTICA,
FOTOGRAFIA,
TALL I CONFECCIÓ