Reglament de participació


REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA UNIVERSITAT  POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.


Art. 1º. De la Naturalesa de les activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València.

1.- La Universitat Popular de l’Ajuntament de València es defineix com un servei municipal de desenvolupament cultural, la finalitat del qual és promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de València, a través de l’educació contínua, l’animació sociocultural i la intervenció social. Aquest servei públic és gestionat directament per l’Ajuntament de València per mitjà d’un Organisme Autònom Municipal del mateix nom.

2.- Les activitats programades per la Universitat Popular de l’Ajuntament de València es dirigeixen a la població adulta de la ciutat de València, i es distribueixen territorialment en els diferents districtes, barris i pedanies de la ciutat, radicant-se en els centres o seus depenents de l’Organisme Autònom.

3.- Les activitats de la Universitat Popular podran tenir durada diferent en funció dels seus continguts, però en tot cas se cenyiran al període comprès entre setembre i juny. Es denominaran “Cursos” a les activitats amb la durada màxima anteriorment indicada; “Monogràfics”, aquelles de durada inferior no menor de quatre sessions; i ”Tallers” les que tingueren una durada prevista menor de quatre sessions.

4.- La participació en les activitats de la Universitat Popular es regirà pel present reglament.


Art. 2º. De la condició de participant en les activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València.

1.- Es denomina ”participant” en les activitats de la Universitat Popular a la persona que es matricula en alguna de les activitats desenvolupades en la Universitat Popular, qualsevol que siga el seu caràcter i durada.

2.- Per a poder matricular-se en les activitats de la Universitat Popular hauran d’acreditar-se els següents requisits:

a) Ser major de 18 anys;

b) No haver sigut expulsat/a per raons disciplinàries d’alguna activitat de la Universitat Popular en la qual s’haguera matriculat en cursos anteriors;

c) Estar empadronat/a en el municipi de València,

d) No tenir impediment físic o psíquic que impossibilite la seua assistència i participació en l’activitat en la qual s’ha matriculat.

3.- Ser participant de la Universitat Popular comporta els següents drets durant el curs en què s’haguera matriculat:

a) Participar en les sessions del grup en què s’haguera matriculat, durant l’horari i calendari que li corresponga.

b) Assistir a les activitats interdisciplinàries que es programaren en el centre.

c) Accedir als beneficis convinguts davant determinades entitats per la presentació del Carnet UP en els termes particulars establits amb cadascuna.

4.- Les obligacions del/de la participant de la Universitat Popular són:

a) Abonar els preus públics establits per cada matrícula que formalitze, segons els procediments establits per la Universitat Popular

b) Assistir a les sessions del grup o activitat en què s’haguera matriculat

c) Respectar la dinàmica, persones, procediments i funcionament establit en els grups d’activitat i centre de la Universitat Popular on haguera formalitzat la seua matrícula.

d) Comunicar al personal formador encarregat de l’activitat l’existència de dolències o malalties que pogueren suposar un impediment o provocar riscos per a la salut del/de la participant en el desenvolupament de l’activitat. En aquest cas, pel centre podrà suspendre’s el procés de matrícula fins que s’aporte dictamen mèdic sobre aquest tema.


Art. 3º. De la matrícula en les activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València.

1.- La Universitat Popular establirà anualment el procediment que considere més adequat per a realitzar la matrícula en les seues activitats en funció de la seua naturalesa. D’aquest procediment es donarà la màxima informació i difusió, i s’entén acceptat per el/la participant en el moment de formalitzar la matricula.

2.- Per a formalitzar la matrícula serà necessari complir estrictament amb el procediment establit per la Universitat Popular, que en tot cas s’atindrà al següent:

a) Per la Universitat Popular de l’Ajuntament de València, per a cada període lectiu, s’establirà el calendari de matrícula de cada centre en el qual s’assenyalaran els dies i hores concrets en què queda convocat el públic interessat en cadascuna de les activitats programades. Aquest calendari serà publicat en els Taulers d’anuncis de cada centre amb la major antelació possible, en la pàgina web municipal i en la de la Universitat Popular.

b) La Universitat Popular es reserva el dret a adjudicar les places d’un determinat grup, activitat o centre, mitjançant sorteig efectuat entre els/les sol·licitants, preinscripcions o altres procediments de selecció que s’establiren en el Procediment de Matrícula.

c) La Universitat Popular no es responsabilitza de possibles llestes, torns, nombres, etc. que es puguen establir per persones alienes al Centre, durant els dies assenyalats en el Calendari de Matrícula.

d) Per a efectuar la preinscripció, reserva de plaça o la inscripció en Llista d’Espera, si s’establira, serà necessària la presentació del DNI, o document d’identitat equivalent, i si així se li sol·licitara, acreditar el seu empadronament en el municipi de València.

i) L’incompliment dels terminis d’abonament en l’entitat bancària assenyalada a aquest efecte per la Universitat Popular i posterior confirmació de la matrícula podrà donar lloc a la pèrdua dels drets sobre la plaça reservada i a les quantitats abonades.

f) No s’acceptarà la matrícula d’un/una participant en més d’un grup de la mateixa activitat, ni tan sols en centres diferents. Si es detectara que un/una participant s’ha matriculat/a en dos grups d’una mateixa activitat, la Universitat Popular podrà procedir a l’anul·lació d’una de les dues matrícules, sense devolució del preu públic pagat per ella.

g) La Universitat Popular podrà limitar el nombre de períodes lectius en els quals una mateixa persona es pot matricular en la mateixa activitat de tipus “Curs”. En cap cas, es podrà repetir la matrícula en un mateix monogràfic, ni tan sols en centres diferents, excepte excepcions degudament previstes.

3.- En cas que no existiren places en l’activitat i grup sol·licitat, la persona sol·licitant podrà passar a formar part d’una Llista d’Espera fins a la seua crida per rigorós nombre d’ordre, en cas de baixes. Aquesta crida es regirà per les següents normes:

a) Si la crida es produïra per a la mateixa activitat en la qual ja estiguera matriculada, encara que fora en un altre grup o un altre centre, no serà possible efectuar el trasllat de la matrícula inicial a la nova. En cas d’haver optat per la plaça de Llista d’Espera que se li ofereix, causarà baixa en la primera matrícula sense devolució de preu públic, i haurà d’abonar un nou preu públic per a la nova matrícula.

b) La crida per Llista d’Espera serà mitjançant trucada telefònica única i publicació d’anunci en el Tauló del centre durant dos dies hàbils. Es considerarà com a desistiment i per tant s’anul·larà la inscripció existent en la Llista d’Espera: la no acceptació de la proposta; la no recepció de contestació telefònica en un termini de 48 hores; i en qualsevol cas la no presentació en el centre en els terminis indicats pel personal de la Universitat Popular.

4.- Els drets econòmics per a la formalització de la matrícula tenen consideració de preu públic, i són aprovats mitjançant la corresponent Ordenança Municipal, atenint-se al següent:

a) El preu públic fixat per a la matrícula és únic siga el que siga el moment del període lectiu en què es formalitze, no podent ser prorratejat en funció del temps lectiu real gaudit; ni fragmentat a l’efecte de pagament per aquest temps real.

b) Les exempcions al pagament del preu públic s’establiran en el procediment de matrícula, de conformitat amb l’establert en l’Ordenança de Preus públics que ho regulara.

c) La devolució del preu públic abonat només serà possible per causes degudes a l’Administració. Es considerarà imputable a l’Administració: la vacant de formador/a durant un nombre de sessions sense impartir superior al de sessions impartides, explicades en la data de la sol·licitud de devolució.

5.- Una vegada començat el període lectiu no s’admetran canvis de centre, activitat, ni grup, excepte aquells disposats per la Universitat Popular per al seu bon funcionament.

6.- La Universitat Popular lliurarà a cada participant una targeta identificativa segellada per l’entitat en la qual haurà de constar el nom i el nombre de D.N.I. o equivalent. Aquesta targeta, per a aconseguir els beneficis atorgats per diferents entitats i establiments, s’haurà de presentar acompanyada en tot cas d’algun document acreditatiu de la personalitat del titular.

7.- Haver formalitzat la matrícula en la Universitat Popular durant un període lectiu no suposa dret o opció de matrícula sobre cursos següents.

8.- La baixa en el grup i la pèrdua dels drets de matrícula es produirà automàticament en cas que la persona participant no assistisca a més de SIS SESSIONS consecutives, o a SIS SESSIONS al llarg dels tres mesos següents a la primera absència, de forma injustificada, o les que resultaran proporcionalment a la durada de l’activitat. En aquest cas, correrà la Llista d’Espera, si la hi hagués, en rigorós ordre d’inscripció.


Art. 4º Del funcionament general de la participació en les activitats de la Universitat Popular.

1.- La durada del període lectiu de la Universitat Popular s’estendrà des de la data establida per a l’inici d’activitats fins a la de final de les mateixes, segons Calendari per al període lectiu que s’aprovara.

2.- Cada grup d’activitat desenvoluparà les seues sessions lectives segons el calendari i horari programat. Amb caràcter general, cada grup desenvolupa un total de dues sessions lectives setmanals de dues hores en dies alterns. En les activitats de tipus “Curs”, en cada sessió lectiva es dedicarà un mínim d’una hora i mitja a la impartició i desenvolupament de la programació de l’activitat, i dedicant-se la resta a la preparació, entrada i eixida, etc.

3.-La suspensió de sessions lectives per absència motivada del personal formador serà avisada les persones matriculades en la sessió immediatament anterior. Si per la urgència de la causa açò no fóra possible, s’informarà de la suspensió mitjançant avís situat en la porta de l’aula. Per acord entre participants de cada grup, es podran establir mecanismes d’avís telefònic. En qualsevol cas, l’absència del personal formador comportarà la suspensió de la sessió.

4.- Els nivells i continguts de les activitats de tipus “Curs” tindran un caràcter d’iniciació a aquesta activitat, sense perjudici que posteriorment s’adaptara la programació a les característiques del grup format.

5.- Per a garantir el bon servei, la Universitat Popular podrà reorganitzar la distribució dels grups de les activitats programades, en els casos i circumstàncies següents:

a) Si en un moment del curs, en un grup d’activitat determinat hi haguera menys de 5 participants assistint regularment a les seues sessions, la Universitat Popular podrà extingir-lo o fusionar-lo amb un altre, traslladant les matrícules existents. En cas de disconformitat amb aquest trasllat, la persona participant podrà sol·licitar la devolució del preu públic.

b) La Universitat Popular es reserva el dret de modificació o supressió d’un grup inicialment programat si no existira matrícula suficient a l’inici de les activitats lectives, procedint-se a la devolució dels preus públics als i les participants matriculades.

6.- La Universitat Popular aporta al desenvolupament de l’activitat, només els equips bàsics per al seu funcionament. Aquells materials de caràcter personal o consumibles en la realització d’objectes que no queden propietat de la Universitat Popular seran a càrrec de cada participant.

7.- La Universitat Popular no expedeix certificat algun sobre l’aprofitament a les activitats desenvolupades. Excepcionalment, per motius degudament justificats es podran expedir justificants del percentatge d’assistència.

8.- En cas de situacions de risc per a les persones i béns, o de conflicte entre participants que suposen l’alteració del bon funcionament de les activitats, per la Universitat Popular es podrà expulsar cautelarment del centre i de manera immediata a una determinada persona participant per raons disciplinàries. Segons la gravetat dels fets, i previ Informe del o la Responsable del Centre i formador o formadora de l’activitat, per la Vicepresidència de la Universitat Popular es podrà resoldre l’expulsió definitiva de les persones causants i anul·lar les matrícules formalitzades sense possibilitat de devolució dels preus públics abonats. Tot açò sense perjudici de les accions legals que pogueren establir-se en funció dels fets esdevinguts.

9.-En atenció a les condicions físiques i de salut de cada participant, el personal formador encarregat del grup en el qual estiguera matriculat o matriculada, podrà excloure a dit/a participant d’aquelles sessions o accions concretes que pogueren suposar un risc per a si mateix o per a altres membres del grup. Si d’aquestes condicions físiques o psíquiques es derivara una situació de discapacitat que comportara la necessitat d’atenció per una persona de suport, aquesta haurà de ser degudament acreditada com tal ja que haurà d’acompanyar en tot moment a la persona participant amb discapacitat, podent denegar-se l’accés a l’activitat fins que no estiguera present aquesta persona.

10.- En els centres de la Universitat Popular existeixen, a la disposició de cada participant, els impresos necessaris per a efectuar queixes, reclamacions o suggeriments respecte a la prestació del servei.


Art. 5º De la Responsabilitat.

Sense perjudici de les obligacions indemnizatories, quan pertoque a elles, a tenor de la legislació sobre la Responsabilitat Patrimonial, cada participant accepta expressament com a condició per a ser participant de la Universitat Popular el següent:

a) La Universitat Popular ni el seu personal seran responsables de cap pèrdua, dany o robatori de qualsevol dels béns pertanyents als/les participants, llevat que siga a causa de negligència del propi organisme autònom.

b) La Universitat Popular ni el seu personal seran responsables dels danys personals o lesions que es produïsquen en el desenvolupament de les activitats, llevat que es produïsca per qualsevol acte de negligència o omissió per l’entitat o el seu personal.


Art. 6º De la modificació, ampliació i publicitat del present reglament.

1.- El present reglament podrà ser ampliat o modificat en la mesura en què sorgisquen necessitats o circumstàncies que així ho exigisquen.

2.- El text del present Reglament estarà exposat en el Tauler d’anuncis necessàriament existent en cada centre de la Universitat Popular, i es presumirà conegut per els/les usuaris/es.

3.- Per la direcció de la Universitat Popular es podran elaborar circulars i procediments complementaris i en aplicació del present Reglament per a la bona fi i funcionament de les activitats.