Normes cessió d’espais


CRITERIS I PROCEDIMENT PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES DE L’ OAM UNIVERSITAT POPULAR, DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

FONAMENTACIÓ
Este document establix els criteris i el procediment per mitjà dels quals altres àrees i regidories de l’Ajuntament, altres administracions i associacions i entitats de la ciutat de València que, sense ànim de lucre, tinguen un objecte social, cultural o educatiu, puguen utilitzar espais disponibles dels centres de la Universitat Popular en períodes compatibles amb la seua activitat.
La finalitat és l’obertura dels centres a la ciutadania, als barris de València, perquè volem consolidar la Universitat Popular com a motor impulsor de la participació sociocultural, com un espai de creixement personal i social intergeneracional que facilite l’accés a la cultura, la inclusió social, la diversitat i la igualtat.

SOL·LICITANTS
Podran ser sol·licitants de l’ús de les instal·lacions de la UP:
Persones jurídiques:

 • Les associacions i entitats degudament constituïdes i registrades, preferentment les domiciliades al barri on es troben les instal·lacions sol·licitades.
 • Altres àrees i regidories de l’Ajuntament de València, així com altres administracions.
 • També es podrà autoritzar l’ús dels espais a persones físiques per a realitzar activitats concretes no lucratives i de caràcter cultural, social o educatiu.

 

CRITERIS PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

La finalitat principal de les instal·lacions dels centres de la Universitat Popular és la realització de les activitats programades per estos. Per tant, qualsevol autorització d’ús quedarà supeditada a la compatibilitat amb la programació pròpia de la UP.

Tenint en compte esta necessària compatibilitat, en qualsevol cas, els horaris d’ús, sempre durant el calendari d’obertura de la UP, seran els següents:

 • Amb caràcter general, entre les 9 hores i les 21 hores.
 • La cessió d’ús del Palauet d’Aiora es podrà autoritzar entre les 9 hores i fins a l’hora de tancament del jardí d’Aiora.
 • En cas de cessió dels espais a altres àrees i regidories de l’Ajuntament i altres administracions, si l’activitat o esdeveniments programats superen els horaris establits en els punts 1 i 2 anteriors, el tancament dels centres anirà a càrrec d’estes, que posaran el personal i els mitjans que siguen necessaris.
 • L’entitat que faça ús de l’espai es farà també càrrec de l’adequació i el muntatge que necessite per a la seua activitat i que siguen autoritzats per la Universitat Popular (ordinadors, projectors, taules, cadires…).
 • L’autorització dels espais dels centres estarà condicionada, en qualsevol cas, a la disponibilitat d’estos.
 • La cessió d’us serà gratuïta, sense perjudici d’aprovació en un futur d’un preu públic per a l’ús esmentat.
 • En qualsevol cas, s’entendrà que les autoritzacions sol·licitades ho són per a la realització d’activitats socials, culturals o educatives. En este sentit, en el cas que l’ús fóra indegut o inadequat, es podran repercutir al cessionari les despeses que gènere.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ

La sol·licitud d’utilització dels espais s’efectuarà per mitjà de la presentació de formulari (annex I) en la web de la Universitat Popular www.universitatpopular.com o registrada pel funcionari o la funcionària responsable en el Registre General d’Entrada de la Universitat Popular, i es dirigirà a la seua vicepresidència amb les dades següents:

 • S’identificarà l’associació o institució, així com la persona que la representa.
 • Es presentarà, almenys, amb vint dies d’antelació a la data d’inici de l’ús.
 • S’especificarà l’espai que s’utilitzarà, així com la data i l’horari requerits.
 • Cal adjuntar a la sol·licitud descripció i finalitat de l’activitat o esdeveniment que es pretén celebrar.
 • Així mateix, s’inclourà en la sol·licitud una declaració de responsabilitat per a fer front als possibles desperfectes causats al centre que excedisquen l’ús normal.
 • La Universitat Popular, segons el tipus d’ús sol·licitat, podrà requerir, a més, l’acreditació d’haver subscrit assegurança de responsabilitat civil davant de reclamacions de tercers.
 • La Universitat Popular autoritzarà o denegarà la sol·licitud de manera raonada, com a màxim 10 dies abans de la data prevista per a la utilització dels espais per les entitats o persones cessionàries.
 • En tot cas, l’autorització es concedirà amb els condicionants següents que, si no es compleixen, comportaran la suspensió de l’autorització:
 • L’autorització es concedeix per al compliment de la finalitat manifestada en la petició.
 • Les activitats de les associacions o institucions cessionàries no alteraran el desenvolupament i bon funcionament de les activitats pròpies de la UP.
 • Els horaris i el calendari d’ús hauran de cenyir-se als propis de la Universitat Popular.