Contractes menors


El funcionament d’aquesta secció és senzill. L’Organisme Autònom Universitat Popular de València forma part del sector públic i celebra contractes menors amb empresaris i empresàries amb capacitat d’obrar i que compten amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

Quan la Universitat Popular de València tinga la necessitat de realitzar un contracte menor, publicarà un anunci en aquesta secció, que contindrà una descripció de l’objecte del contracte, la despesa màxima del mateix, termini de presentació d’ofertes, així com un e-mail de contacte, de tal manera que els proveïdors i proveïdores interessades puguen presentar les seues ofertes i optar a ser seleccionats o seleccionades en l’adjudicació del contracte menor.

Una vegada que haja sigut adjudicat a una empresa, es publicarà, en l’apartat “Contractes finalitzats” de la secció, l’Anunci de la Resolució de l’adjudicació.

Cal tenir en compte que són contractes menors aquells l’import dels quals, exclòs l’IVA, siga inferior a 50.000,00 € quan es tracte d’obres, o a 18.000,00 € quan es tracte d’altres contractes i que tinguen una durada no superior a un any, sense possibilitat de pròrroga alguna.

  • No se ha encontrado entradas