Política de privacitat


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació Social: OAM UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

CIF P96.25216 H

Domicili Social: C/ Micalet 1, Primer. 46001 València.

Telèfon: 96 2082709

La recollida de dades personals, el tractament i la seva utilització posterior se subjecten a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta actualment per la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD-GDD) i la seva normativa complementària i pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).


DRET D’INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

LA UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA, com a responsable de tractament, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD), i del Reglament (UE) 2016/679, posa en coneixement dels usuaris i persones relacionades amb l’entitat, la política duta a terme respecte al tractament de totes les dades de caràcter personal que es faciliten al Responsable de Tractament en els termes indicats a continuació.


ON ES RECULLEN LES SEVES DADES PERSONALS

LA UNIVERSITAT POPULAR DE VAÈNCIA informa els seus usuaris que la recollida de dades de caràcter personal podria obtenir-se, principalment, a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica [email protected], sempre que vostè inclogués en el mateix alguna dada de caràcter personal, així com per mitjà dels formularis de preinscripció i de matriculació de LA UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA i altres que s’incloguen en el lloc web en el futur i en els quals s’identifique a LA UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA com a responsable de les dades recaptades per mitjà d’aquests.

LA UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA informa els usuaris del lloc web que el caràcter facultatiu o obligatori de l’emplenament de la totalitat de les dades sol·licitades serà advertit prèviament.

Si vostè no desitja que LA UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA sotmeta a tractament les seves dades personals, amb la finalitat indicada, li preguem s’abstinga d’emplenar els formularis existents en el lloc web. En qualsevol cas, se l’informarà expressament i de forma llegible respecte de les condicions en què es recullen dades personals i les finalitats amb les quals seran utilitzats, de l’obligació de facilitar-los o no, dels drets que assisteixen a l’usuari, de les condicions en què es poden exercitar, i de qualsevol altra informació complementària que resulte necessària.

Per tractament de dades personals s’entendrà aquelles operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permeten la recollida, enregistrament, conservació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació, així com les cessions de dades que resulten de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.


TIPUS D’INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Recopilem informació a través dels formularis de la web, xarxes socials, etc, per a brindar millors serveis a totes les nostres persones usuaries. Generalment li sol·licitem informació personal, com el seu nom, NIF, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon per a emmagatzemar-la en els nostres fitxers i poder donar-los resposta.
Categories de dades: Dades d’identificació personal, dades d’activitats comercials, dades de transaccions i comptables.


FINALITAT DEL FITXER

Respecte de les dades personals recollides per e-mail i/o emplenament dels formularis de la web, les finalitats de tractament seran les següents:

a) CONTACTES: contestar a la seua comunicació; atendre la seua sol·licitud d’informació; incloure-li en l’agenda de contactes a vosté o a l’empresa a la qual pertany, facilitar futures relacions de servei públic o gestionar la relació actualment existent, dur a terme les comunicacions necessàries a través de vosté, remetre-li la documentació necessària o informació sol·licitada, així com mantindre un històric de relacions i de comunicacions.

b) COOKIES

c) GESTIÓ ACADEMICA: Prestar el servei de gestió acadèmica, gestió administrativa i de contacte, gestió d’activitats complementàries i interdisciplinars de l’alumnat, així com el seguiment i integració de les persones participants.

D’aquesta forma, i previ a l’enviament de qualsevol formulari, l’usuari és informat per a expressar el seu consentiment al tractament de dades personals i acceptar la nostra política de protecció de dades i privacitat, de quines dades personals són les que es recullen i es tracten, i la seua finalitat específica, i l’usuari podrà expressar el seu consentiment lliure amb l’opció de “Enviar” la política de protecció de dades i el tractament de les seues dades de caràcter personal.


DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES

LA UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb usuaris i usuàries. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i/o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seua experiència d’usuari/a, podrem elaborar un “perfil de participant” sobre la base de la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.


LEGITIMACIÓ

En el cas dels contactes la legitimació del tractament de dades personals està basada en el consentiment de l’usuari en acceptar la política de privacitat i política de cookies i enviar-nos les seues dades personals. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

En el cas dels i les alumnes, la base legal per al tractament de les seues dades és per a l’execució del contracte de matrícula subscrit entre les parts voluntàriament per la qual forma part de l’alumnat participant dels centres UP.


SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

En el tractament de les dades de caràcter personal, el Responsable de Tractament es compromet a garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques dels fitxers i, especialment, el seu honor i la seua intimitat familiar i personal, obligant-se en aquest sentit, a efectuar el corresponent tractament de dades d’acord amb la normativa vigent a cada moment i a guardar el més absolut secret en relació amb la informació de les persones usuaries.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament no s’utilitzaran per a altres finalitats que no es troben ací recollides o, si escau, per un altre document o contracte que vinculara a totes dues parts amb condicions particulars.

Excepte consentiment exprés per part dels usuaris, no realitzarà cessions ni comunicacions de dades a tercers que no estiguen previstos en la LOPD.

El responsable prendrà mesures per a garantir que qualsevol persona que actue sota la seua autoritat i tinga accés a dades personals només puga tractar aquestes dades seguint instruccions de la persona responsable, llevat que estiga obligada a això en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.

El Responsable de Tractament informa els usuaris i usàries que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat o il·lícit i contra la destrucció o mal accidental, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Igualment, el Responsable de Tractament garanteix a l’usuari el compliment de l’haver de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i de l’haver de guardar-los.


QUALITAT DE LES DADES

Les dades que es comuniquen a través de la web o un formulari hauran de ser exactes i posades al dia sent d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i usuàries l’actualització de les dades.


EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I OPOSICIÓ

El Responsable de Tractament l’informa que els usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament de dades i a la portabilitat de les dades, mitjançant qualsevol dels següents mitjans:

  1. Enviant un escrit a les oficines de la UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA, situada en C/ Micalet 1, Primer. 46001 València, i adjuntant una còpia del seu DNI.
  2. L’enviament d’un correu electrònic des del compte de correu que es va donar d’alta en els nostres serveis, a l’adreça: [email protected]
  3. L’usuari o usuària també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Responsable de Tractament es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, aquests canvis seran actualitzats en la nostra web i comunicats a l’usuari.


MENORS D’EDAT i DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Els formularis d’aquesta pàgina web no emmagatzemen dades d’edat ni dades de categoria especial com a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, o vida sexual, o salut.

En aquells Serveis en els quals expressament s’assenyale la dada de l’edat, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 16 anys.


TEMPS DE CONSERVACIÓ

Les dades personals identificatives són conservades mentre es mantinga relació contractual amb el client o persona usuària, romanga d’alta en el servei i no ha sol·licitat expressament la baixa i cancel·lació de dades, i en el termini mínim establert per la legislació.

Les dades de contactes es conserven indefinidament fins que han sol·licitat expressament la baixa.

Les dades de currículum es conserven durant un termini màxim d’un any.

Es procedirà a l’eliminació de les dades recollides quan deixen de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut recollides o registrades. En el cas que les dades recollides es pretenguen utilitzar per a una finalitat diferent a la que hagueren sigut recollides es requerirà el consentiment previ de les persones interessades.


LEGITIMACIÓ

La legitimació del tractament de dades personals està basada en el consentiment de l’usuari, la relació contractual amb el client o proveïdor, i l’interés legítim. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment exercint els seus drets a través de l’adreça electrònica [email protected]


CONTACTE’NS

Si vosté té alguna pregunta respecte a la privacitat durant l’ús de l’aplicació, o si té preguntes sobre les nostres pràctiques, per favor pose’s en contacte amb nosaltres per correu electrònic a [email protected] o oficinadpd@valencia.es