Preus Públics


ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC POR LES PRESTACIÓNS DE SERVEIS  EN LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ARTÍCLE 1. Objecte

Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 41 a 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix el present preu públic per la prestació de serveis en la Universitat Popular de l’Ajuntament de València.

ARTÍCLE 2. Fet Imposable

El fet imposable està constituït per la matriculació i assistència als Cursos, Monogràfics Llargs, Monogràfics curts, i Tallers, impartits per la Universitat Popular, que s’indiquen en l’article que estableix els imports corresponents podent-se incloure amb caràcter opcional, altres serveis relacionats amb la finalitat de l’O.A.

ARTÍCLE 3. Obligats al Pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present Ordenança, totes aquelles persones físiques que sol·liciten matricular-se i assistir a Cursos, Monogràfics Llargs, Monogràfics curts, i Tallers, impartits per la Universitat Popular, d’acord amb el que s’estableix pel “Reglament de Participació en les Activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València”

ARTÍCLE 4. Quantia

En virtut de l’article 44 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. Existint raons socials, benèfiques, culturals o d’interés públic que així ho aconsellen, es fixen preus públics per davall del límit previst. Consignant-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant:

L’import dels preus públics seran els següents:

Cursos anuals:

Activitats Bàsiques (preu reduït): …………………………………………… 25,00€

  • Cursos Formació bàsica, Formació General, Espanyol per a persones extrangeres en acolliment, i Informàtica Ofimàtica
  • Projecte Coordenades: Tallers “Viure en valencià”

Activitats Generals: ……………………………………………………………. 55,00€

Projecte Coordenades :

  • Tallers entre 25 i 34 sessions:…….  30,00€
  • Tallers entre 15 i 24 sessions:…….  25,00€
  • Tallers entre   5 i 14 sessions:…….  20,00€
  • Tallers de menys de 5 sessions:……..0,00€

Per Resolució de la Vicepresidència es podrà declarar l’exempció del pagament del preu públic a determinades activitats en atenció al seu interés social o cultural.

ARTÍCLE 5. Obligació i Forma de Pagament

L’obligació de pagar els preus públics regulats en aquesta ordenança naix en general des que s’inicie la prestació del servei o la realització de l’activitat havent-se de fer efectius d’acord amb la següent norma :

Els preus contemplats en aquesta ordenança se satisfaran amb caràcter previ a la prestació del servei o realització de l’activitat en els terminis, forma i llocs d’ingrés que en cada cas indique la mateixa Universitat Popular.

ARTÍCLE 6. Infraccions i Sancions

Els deutes pels preus públics ací regulats podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment i de conformitat amb la normativa de recaptació que siga aplicable.

ARTICLE 7. Legislació Aplicable

En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, i  la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, així com en l’Ordenança Fiscal General aprovada per aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL

Per a tot el no específicament regulat en aquesta Ordenança, seran aplicable les normes contingudes en l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament de València, així com en la legislació tributària general o especifica que li siga aplicable.

Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de setembre de 2018.