Instruccions sobre matrícula 2018/19


INSTRUCCIONS SOBRE PREINSCRIPCIÓ PER A l’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES DISPONIBLES I MATRÍCULA EN LES ACTIVITATS I EN ELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR EN EL CURS 2018-2019

DESCARREGAR NORMATIVA EN PDF

 

Preàmbul

Amb la finalitat d’ordenar el procés d’adjudicació de les places resultants de la Programació d’Activitats en els centres de la Universitat Popular programades per al curs 2018-2019 i a la vista de l’experiència realitzada en els cursos anteriors, pel OAM es disposa el següent de conformitat amb l’establit en l’art. 6, apartat 3, del Reglament de Condicions de Participació en les activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València (BOP de València, número 193 de 05/10/2016), i de conformitat amb l’establit en l’art. 3, apartat 2.c. d’aquest Reglament.


 • Àmbit i definició
 1. La Universitat Popular és un servei municipal de desenvolupament cultural, la finalitat del qual és promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de València, a través de l’educació contínua, l’animació sociocultural i la intervenció. Per tant, més enllà de l’adquisició de tècniques o coneixements en les matèries concretes en les quals es matrícula, a través d’un sistema d’educació no formal, l’activitat de la Universitat Popular es dirigeix a promoure processos de relació, comunicació i sociabilitat, mitjançant activitats culturals de caràcter interdisciplinari a les quals s’accedeix disposant de la condició de “participant”.
 2. La present normativa regirà el procés de preinscripció de les persones interessades a matricular-se en les activitats programades per al curs escolar 2018-2019, així com el posterior sorteig i ordre resultant per a l’adjudicació de les esmentades places en les activitats i centres de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València. Segons aquest ordre resultant del sorteig, les persones preinscrites podran formalitzar la seua matrícula en el grup o grups en els quals s’hi haguera preinscrit abonant el preu públic previst, amb el que obtindran la condició de “participants”.
 3. El procés de preinscripció i sorteig regulat per la present normativa és previ al de formalització de la matrícula.

 • Requisits per a realitzar la preinscripció.
 1. Per a poder matricular-se/preinscriure’s en les activitats de la Universitat Popular hauran de reunir-se els següents requisits:
    • Ser major de 18 anys.
    • No haver sigut expulsat/da per raons disciplinàries d’alguna activitat de la Universitat Popular en què s’haguera matriculat.
    •  Estar empadronat/da en el municipi de València.
 1. Per a realitzar la preinscripció en aquestes activitats hauran de reunir-se els requisits anteriorment indicats, o estar en condicions de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula. L’acreditació de les dades inscrites en la preinscripció es realitzarà en la primera sessió lectiva del grup en què haguera efectuat la matrícula mitjançant la presentación del DNI, a l’efecte d’identificació, domicili i edat. En cas de no coincidència del domicili, s’haurà de presentar un certificat d’empadronament.
 2. La no acreditació en el moment assenyalat dels requisits sol·licitats o l’evidència que les dades que consten en l’imprès de preinscripció són incorrectes donaran lloc a l’anul·lació de totes les matrícules d’una mateixa persona.

 • Activitats en què es pot realitzar la preinscripció.
 1. Qualsevol persona que reunisca els requisits exigits podrà preinscriure’s en qualsevol dels centres, activitats i grups programats en la Universitat Popular per a aquest curs amb les següents limitacions:
   • Podrà inscriure’s en un màxim de tres activitats i grups diferents, tant siga en un centre com en diversos centres.
   • No podrà preinscriure’s més d’una vegada en la mateixa activitat, ni tan sols en centres diferents.
   • Només s’admetrà la matrícula en un total de tres activitats i grups.
 2. La inscripció en un determinat grup, activitat i centre és individual i intransferible, i genera un dret de la persona inscrita per a efectuar la matrícula en l’activitat i centre sol·licitat. No obstant açò, en atenció a les característiques de l’activitat “Balls de Saló” excepcionalment s’admetrà una preinscripció de dues persones en una mateixa unitat, considerant-se a l’efecte de sorteig a la primera de les inscrites i havent de formalitzar la matrícula i abonar els preus públics corresponents ambdues persones. La pèrdua de la condició de “participant” de qualsevol d’elles donarà lloc a la baixa de les dues. A l’efecte de còmput d’assistència es considerarà igualment només la presència de les dues persones vinculades per la matrícula
 3. S’anul·laran totes aquelles preinscripcions que incomplisquen les limitacions indicades en el paràgraf anterior, així com aquelles que es realitzen a activitats i grups no programades en el centre que s’indique.

 • Formalització de la preinscripció.
  1. La formalització de les preinscripcions es realitzarà, electrònicament a través de la pàgina web www.universitatpopular.com
  2. Per a la preinscripció s’accedirà al formulari allotjat en la pàgina web, emplenant les dades que se sol·liciten en el mateix. El formulari no accepta preinscripcions que incomplisquen els requisits indicats anteriorment. Una vegada enviat el formulari, s’haurà d’imprimir a fi que la persona preinscrita conserve un resguard validat o guardar en format pdf en el dispositiu utilitzat.
  3. Les dades consignades en formularis, inclosa la realització d’una nova preinscripció fins al màxim de tres podran ser corregits o modificats per la persona que els haguera consignat seguint les instruccions que s’indiquen en la web.
  4. Les preinscripcions obtingudes s’agruparan i ordenaran alfabèticament per les lletres inicials del primer cognom per a formar llistes de sol·licitants de plaça en cada grup dels programats en el present curs.

 

 • Sorteig.
  1. Immediatament finalitzat i tancat el termini per a la preinscripció, es realitzarà pel Secretari de l’OAM, com a fedatari públic, el sorteig de les dues lletres que unides serviran per a determinar per a cada activitat els cognoms de la persona preinscrita per la qual s’iniciarà la matrícula del grup on s’haguera inscrit. Aquest tall s’aplicarà a la totalitat de grups de l’activitat.
  2. Els resultats del sorteig es publicaran en la pàgina web de la Universitat Popular i en els Taulers d’anuncis de cada centre, juntament amb els terminis per a revisió i esmena d’errors en les Llistes, i el Calendari per a realitzar la matrícula.

 

 • Publicació de les Llistes de preinscripcions.
  1. En les dates que s’indiquen es publicaran les llistes de sol·licitants en la pàgina web www.universitatpopular.com. Igualment, en cada centre es publicaran les llistes de persones preinscrites en les activitats i grups programades en aquest centre, ordenades alfabèticament per cognoms i nom. Cada relació estarà encapçalada per el/la primer/a inscrit/a segons els resultats del sorteig, ordenant-se després de l’últim cognom iniciat per Z, els que comencen per A, sent per tant l’última preinscripció la immediata anterior a aquella per la qual s’inicie.
  2. Si es detectara un error en les dades o l’absència d’alguna preinscripció en la relació corresponent, la persona afectada podrà reclamar la correcció de l’error o l’esmena de l’absència, dirigint-se al personal del centre a qui aportarà el resguard del formulari electrònic. No es podrà tramitar cap sol·licitud d’esmena sense algun d’aquests documents i sense aportar el DNI. Finalitzat el termini de reclamacions, les llistes seran definitives i no es podran corregir.

 •  Adjudicació de places i Matrícula.
  1. Segons el Calendari de Matrícula i d’acord amb els resultats del sorteig, les persones inscrites en cada grup podran formalitzar la matrícula a través de la web mitjançant l’abonament del preu públic assenyalat.
  2. En una primera convocatòria les primeres persones sol·licitants segons l’ordre del sorteig podran realitzar l’abonament del preu públic mitjançant transacció electrònica. Aquelles persones preinscrites que en el termini que se’ls haguera indicat no efectuaren la matrícula i l’abonament del preu públic quedaran excloses.
  3. Per a cobrir aquestes vacants, s’efectuarà una segona convocatòria a les següents persones en Llista d’Espera.
  4. Si transcorreguts els terminis establits en aquesta segona convocatòria encara quedaren places vacants,
   • Es cobriran mitjançant crida des del centre de les següents persones en Llista d’Espera fins a completar la grandària del grup.
   • Si no hi haguera Llista d’Espera, apareixeran en la web com a vacants podent formalitzar la matrícula la primera persona que la sol·licite.
  5. Adjudicades totes les places, es formalitzarà una “Llista d’Espera” amb les següents persones a l’última matriculada en el mateix ordre resultant del sorteig, per a la cobertura de vacants que pogueren produir-se. Quedaran definitivament exclosos/es d’aquesta “Llista d’Espera” els qui no hagueren efectuat la matrícula en el termini en què haguera sigut convocat.

 


 • Supressió o modificació d’activitats.

La Universitat Popular es reserva el dret a suprimir o modificar la programació inicial d’activitats en centres, fins i tot després d’haver realitzat la preinscripció en la mateixa, quan per raons sobrevingudes siga materialment impossible la seua engegada. En aquest cas, es podran anul·lar les preinscripcions existents a una activitat suprimida o modificada.