Instruccions sobre matrícula 2023/24


INSTRUCCIONS SOBRE PREINSCRIPCIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ I MATRÍCULA DE LES PLACES DISPONIBLES EN LES ACTIVITATS I ELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR EN EL CURS 2023-2024.

DESCÀRREGA EL DOCUMENT EN PDF


Preàmbul

La Universitat Popular es defineix com un servei municipal de desenvolupament cultural, la finalitat del qual és promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, a través de l’educació contínua, l’animació sociocultural i la intervenció social. En les seues relacions amb la ciutadania, ha d’assegurar l’efectivitat plena dels drets i la millora contínua de la qualitat dels serveis que presta i procura fomentar la igualtat entre dones i homes i la protecció de la infància, la joventut i la família, així com la defensa de les persones majors i les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat.

En conseqüència, el disseny de la programació d’activitats es basa a atendre les necessitats dels barris impulsant la seua participació social i l’enfortiment del seu teixit associatiu a la ciutat de València, a través d’un sistema d’educació no formal i mitjançant la promoció de processos de relació, comunicació i sociabilitat i el foment de la participació en activitats culturals de caràcter interdisciplinari a les quals s’accedeix disposant de la condició de “participant”.

Aquestes instruccions s’estableixen amb la finalitat d’ordenar el procés d’adjudicació de les places resultants de la programació d’activitats en els centres de la Universitat Popular programades per al curs 2023-2024, de conformitat amb el que s’estableix en l’art. 3, apartat 1, del Reglament de Participació en les activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 157 de 16-VIII-2017.


Àmbit d’aplicació

La present normativa regula el procés de preinscripció en les activitats programades per al curs 2023-2024, així com el posterior sorteig i ordre resultant en les places disponibles en les activitats i centres de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València.

Mitjançant el sorteig es determinarà l’ordre en el qual les persones preinscrites podran formalitzar la seua matrícula en el grup o grups en els quals s’hagués preinscrit, abonant el preu públic establert i obtenint la condició de “participants”.


Requisits per a realitzar la preinscripció

a) Per a poder preinscriure’s i matricular-se en les activitats de la Universitat Popular hauran de reunir-se els següents requisits o estar en condicions de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula:

  • Ser major de 18 anys. Si en el moment de la preinscripció la persona interessada no hagués aconseguit la majoria d’edat, podrà preinscriure’s, però només podrà formalitzar la matrícula quan ja hi haja complit els 18 anys.
  • No haver sigut expulsat o expulsada per raons disciplinàries d’alguna activitat de la Universitat Popular en què s’haguera matriculat.
  • Estar empadronat o empadronada al municipi de València.
  • No tenir impediment físic o psíquic que impossibilite la seua assistència i participació en l’activitat en la qual pretén matricular-se.

Activitats en què es pot realitzar la preinscripció

a) Qualsevol persona que reunisca els requisits exigits podrà preinscriure’s en qualsevol dels centres, activitats i grups programats en la Universitat Popular per a aquest curs, amb les següents limitacions:

  • Podrà inscriure’s en un màxim de tres activitats i grups diferents, tant siga en un centre com en diversos centres.
  • No podrà preinscriure’s més d’una vegada en la mateixa activitat, ni tan sols en centres diferents.

b)  Només en el cas de l’activitat de “Balls de Saló” es podrà preinscriure a dues persones en un mateix formulari, considerant-se, a l’efecte de sorteig, a la primera de les inscrites i havent de formalitzar la matrícula i abonar els preus públics corresponents a totes dues persones. La pèrdua de la condició de “participant” de qualsevol d’elles donarà lloc a la baixa de les dues. A l’efecte de còmput d’assistència es considerarà igualment només la presència de les dues persones vinculades per la matrícula.


Formalització de la preinscripció

a) La formalització de les preinscripcions es realitzarà, electrònicament, a través de la pàgina web www.universitatpopular.com  i podrà ser de fins a tres activitats diferents.

b) Per a la preinscripció s’accedirà al formulari allotjat en la pàgina web, emplenant les dades que se sol·liciten en aquest. És important escriure correctament en el formulari el telèfon i correu electrònic per a rebre les comunicacions

El formulari, una vegada enviat, es podrà imprimir o guardar en format PDF.

c) Les preinscripcions obtingudes s’agruparan i ordenaran alfabèticament per les lletres inicials del primer cognom per a formar les “Llistes de sol·licitants de plaça” en cada grup dels programats en el present curs.


Sorteig

Es realitzarà un sorteig consistent en l’obtenció de dues lletres que, unides, serviran per a determinar l’ordre alfabètic per cognoms per a cada activitat i pel qual s’iniciarà la matrícula. Aquest sorteig es durà a terme en la seu de la Universitat Popular, el dia 26 de juny, a les 10.30 hores, davant el secretari de l’Organisme Autònom Universitat Popular de l’Ajuntament de València.

L’ordre de les lletres, resultat del sorteig, es publicarà en la pàgina web de la Universitat Popular i en els taulers d’anuncis de cada centre, juntament amb el calendari per a realitzar la matrícula.


Matrícula i llista d’espera

S’enviarà un SMS al número de telèfon mòbil que figura en el formulari de preinscripció a les persones que hagen estat premiades mitjançant el sorteig efectuat, amb la finalitat de recordar el dia en què comença la matrícula.

Per a formalitzar la matrícula serà necessari seguir els següents passos:

a) Entrar en la pàgina web de la Universitat Popular.

b) Comprovar les dades personals i l’activitat (centre, activitat i horari) en què pot matricular-se.

c)  Efectuar el pagament del preu públic assenyalat mitjançant transacció electrònica o obtenint un imprés per a efectuar el pagament en el banc en el termini màxim de 48 hores. Aquelles persones seleccionades que no efectuen el pagament del preu públic, en el termini màxim de 48 hores, s’entendrà que renuncien al seu dret de matrícula directa derivat del sorteig.

d) Adjudicades totes les places per cada grup d’activitat, es formalitzarà una llista d’espera per a la cobertura de les vacants que pogueren produir-se. Aquesta llista es compondrà de les persones següents a l’última matriculada en el mateix ordre resultant del sorteig. S’enviarà un SMS al número de telèfon mòbil que figura en el formulari de preinscripció.

Quedaran definitivament excloses les persones d’aquesta llista d’espera que no formalitzen la matrícula en el termini màxim de 48 hores. 

A aquesta llista d’espera no es podrà incorporar cap nova inscripció.

e) Si transcorreguts els terminis establerts encara quedaren places sense ocupar en grups que tingueren llista d’espera, es cobriran mitjançant crida única des del centre a les següents persones en l’ordre resultant del sorteig fins a completar la grandària del grup. Esgotades les sol·licituds en llista d’espera, les places que no estigueren cobertes tindran consideració de places lliures.

f) Les places no ocupades en grups sense llista d’espera apareixeran en la web com a places lliures.

g) A partir de la data que s’indique, qualsevol persona interessada que ho sol·licite podrà formalitzar la matrícula en les places lliures existents.

h) Els preus públics abonats només es podran retornar per causes imputables a l’Administració. En conseqüència, no serà motiu de devolució l’existència de causes sobrevingudes a la persona participant que li impedisquen assistir a l’activitat en la qual s’hi haja matriculat, ni formalitzar la matrícula en la mateixa activitat en diferent horari o centre al qual s’haguera preinscrit.

i) No s’acceptarà la matrícula d’una persona en més d’un grup de la mateixa activitat, ni tan sols en centres diferents.


Verificació de les dades d’inscripció

a) L’acreditació de les dades contingudes en la preinscripció es realitzarà en la primera sessió lectiva del grup en què hi haja efectuat la matrícula mitjançant la presentació del DNI, a l’efecte d’identificació, domicili i edat. En cas de no coincidència del domicili, s’haurà de presentar un certificat d’empadronament.

b) La no acreditació dels requisits sol·licitats o l’evidència que les dades que consten en l’imprés de preinscripció són incorrectes donaran lloc a l’anul·lació de totes les matrícules d’una mateixa persona.


Condicions especials de matrícula

1. Reserva de plaça 

a) Es reserven dues places per cada grup d’activitat i per a cada tipus de col·lectiu (una per a mobilitat reduïda i una altra per a persones cuidadores no professionals) per a les persones preinscrites i que acrediten trobar-se en alguna de les següents situacions:

  • Persones amb mobilitat reduïda.

Només en aquells centres on no existisquen barreres arquitectòniques que impedisquen l’entrada i sortida tant al centre com a les aules on es du a terme l’activitat a la qual pretenga matricular-se.

Forma d’acreditació: Certificat oficial de reconeixement de mobilitat reduïda que emet la Generalitat Valenciana.

Persones cuidadores no professionals, que ho siguen en l’actualitat o que ho hagen estat en els dos últims anys.

Forma d’acreditació: Document de Programa Individualitzat d’Atenció (PIA) que emet la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

A aquest efecte, la persona interessada a fer ús d’alguna de les situacions a dalt descrites haurà de marcar la casella disposada a aquest efecte en el formulari de preinscripció i pujar els documents d’acreditació corresponents en format PDF o JPG, a fi de la seua verificació i per a determinar si, si escau, procedeix o no la matrícula.

L’ordre de matriculació s’ajustarà a l’ordre alfabètic per cognom i per a cada activitat, establert per sorteig. 

2. Exempció

Les dones supervivents de violència de gènere queden exemptes del pagament del preu públic per matrícula. Serà necessari emplenar el formulari de preinscripció, marcar la casella disposada a aquest efecte i pujar els documents d’acreditació corresponents, a l’efecte de verificació de la situació.

La forma d’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació de qualsevol dels següents documents: sentència judicial, informe del Ministeri fiscal, ordre d’allunyament o acreditació emesa pel Centre Dona 24 hores de la Generalitat Valenciana.


Supressió o modificació d’activitats

La Universitat Popular es reserva el dret a suprimir o modificar la programació inicial d’activitats en centres, fins i tot després d’haver realitzat la preinscripció en aquesta, quan per raons sobrevingudes siga materialment impossible la seua posada en marxa. En aquest cas, es podran anul·lar les preinscripcions existents a una activitat suprimida o modificada.

València, maig de 2023
La Direcció de la Universitat Popular