Instruccions sobre matrícula 2022/23


INSTRUCCIONS SOBRE PREINSCRIPCIÓ PER A l’ ADJUDICACIÓ DE LES PLACES DISPONIBLES I MATRÍCULA EN LES ACTIVITATS I EN ELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR EN EL CURS 2022-2023

DESCARREGAR VEL DOCUMENT EN PDF

Preàmbul

Amb la finalitat d’ordenar el procés d’adjudicació de les places resultants de la Programació d’Activitats en els centres de la Universitat Popular programades per al curs 2022-2023 i a la vista de l’experiència realitzada en els cursos anteriors, per l’OAM es disposa el següent de conformitat amb el que s’estableix en l’art. 6, apartat 3, del Reglament de Condicions de Participació en les activitats de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València (BOP de València, número 193 de 05/10/2016), i de conformitat amb el que s’estableix en l’art. 3, apartat 2.c. d’aquest Reglament.


Àmbit i definició

a) La Universitat Popular és un servei municipal de desenvolupament cultural, la finalitat del qual és promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de València, a través de l’educació contínua, l’animació sociocultural i la intervenció. Per tant, més enllà de l’adquisició de tècniques o coneixements en les matèries concretes en les quals es matrícula, a través d’un sistema d’educació no formal, l’activitat de la Universitat Popular es dirigeix a promoure processos de relació, comunicació i sociabilitat, mitjançant activitats culturals de caràcter interdisciplinari a les quals s’accedeix disposant de la condició de “participant”.

b) La present normativa regirà el procés de preinscripció de les persones interessades a matricular-se en les activitats programades per al curs escolar 2022-2023, així com el posterior sorteig i ordre resultant per a l’adjudicació de les esmentades places en les activitats i centres de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València. Segons aquest ordre resultant del sorteig, les persones preinscrites podran formalitzar la seua matrícula en el grup o grups en els quals s’haguera preinscrit abonant el preu públic previst, amb el que obtindran la condició de “participants”.

c) El procés de preinscripció i sorteig regulat per la present normativa és previ al de formalització de la matrícula.


Requisits per a realitzar la preinscripció

a) Per a poder preinscriure’s i matricular-se en les activitats de la Universitat Popular hauran de reunir-se els següents requisits o estar en condicions de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula:

         Ser major de 18 anys.

         No haver sigut expulsat/per raons disciplinàries d’alguna activitat de la Universitat Popular en què s’haguera matriculat.

         Estar empadronat/da en el municipi de València.

b) L’acreditació de les dades inscrites en la preinscripció es realitzarà en la primera sessió lectiva del grup en què haguera efectuat la matrícula mitjançant la presentant el DNI, a l’efecte d’identificació, domicili i edat. En cas de no coincidència del domicili, s’haurà de presentar un certificat d’empadronament.

c) La no acreditació en el moment assenyalat dels requisits sol·licitats o l’evidència que les dades que consten en l’imprès de preinscripció són incorrectes donaran lloc a l’anul·lació de totes les matrícules d’una mateixa persona.


Activitats en què es pot realitzar la preinscripció

a) Qualsevol persona que reunisca els requisits exigits podrà preinscriure’s en qualsevol dels centres, activitats i grups programats en la Universitat Popular per a aquest curs amb les següents limitacions:

         Podrà inscriure’s en un màxim de tres activitats i grups diferents, tant siga en un centre com en diversos centres.

         No podrà preinscriure’s més d’una vegada en la mateixa activitat, ni tan sols en centres diferents.

 

b) La inscripció en un determinat grup, activitat i centre és individual i intransferible i genera un dret de la persona inscrita per a efectuar la matrícula en l’activitat i centre sol·licitat. No obstant això, en atenció a les característiques de l’activitat “Balls de Saló” excepcionalment s’admetrà una preinscripció de dues persones en una mateixa unitat, considerant-se a l’efecte de sorteig a la primera de les inscrites i havent de formalitzar la matrícula i abonar els preus públics corresponents totes dues persones. Aquesta excepció no s’aplicarà a l’especialitat “Balls en línia o llatins” La perduda de la condició de “participant” de qualsevol d’elles donarà lloc a la baixa de les dues. A l’efecte de còmput d’assistència es considerarà igualment només la presència de les dues persones vinculades per la matrícula.


Formalització de la preinscripció

a) La formalització de les preinscripcions es realitzarà electrònicament a través de la pàgina web www.universitatpopular.com.

b) Per a la preinscripció s’accedirà al formulari allotjat en la pàgina web, emplenant les dades que se sol·liciten en aquest. El formulari no accepta preinscripcions que incomplisquen els requisits indicats anteriorment. Una vegada enviat el formulari, s’haurà d’imprimir a fi que la persona preinscrita conserve un resguard validat o guardar en format pdf en el dispositiu utilitzat.

c) Les dades consignades en formularis, inclosa la realització d’una nova preinscripció fins al màxim de tres, podran ser corregits o modificats per la persona que els haguera consignat prèviament a la realització del sorteig seguint les instruccions que s’indiquen en la web.

d) Les preinscripcions obtingudes s’agruparan i ordenaran alfabèticament per les lletres inicials del primer cognom per a formar “Llistes de sol·licitants de plaça” en cada grup dels programats en el present curs.

e) Excepcionalment i a fi de garantir l’accés a les places de la Universitat Popular a persones en situació de mobilitat reduïda acreditada, s’efectua una reserva prèvia d’una plaça per grup programat en aquells centres l’accessibilitat dels quals està inicialment garantida. A aquest efecte, la persona interessada a fer ús d’aquesta situació haurà de marcar la casella corresponent en formulari de preinscripció i remetre per correu electrònic còpia del document acreditatiu de què disposa d’aquesta situació emés per l’administració corresponent a l’adreça de correu electrònic [email protected] abans de la data que s’indique en el propi formulari a fi que puga ser verificada. A la primera persona que marque la casella i acredite la seua situació se li adjudicarà directament la plaça reservada sense haver d’entrar en el sorteig. La resta de possibles sol·licituds entrarà en el sorteig normal.


Sorteig

a) Immediatament finalitzat i tancat el termini per a la preinscripció, es realitzarà pel Secretari de l’OAM, com a fedatari públic, el sorteig de les dues lletres que unides serviran per a determinar per a cada activitat els cognoms de la persona seleccionada per la qual s’iniciarà la matrícula del grup on haguera formalitzat la preinscripció. Aquest tall s’aplicarà a la totalitat de les “Llistes de sol·licitants” de places grups de l’activitat.

b) Les lletres resultat del sorteig, que indicaran la persona seleccionada per a iniciar la matrícula, es publicaran en la pàgina web de la Universitat Popular i en els Taulers d’anuncis de cada centre, juntament amb els terminis per a revisió i esmena d’errors en les Llistes i el Calendari per a realitzar la matrícula.


Adjudicació de places i Matrícula.

a) En les dates que s’indiquen en el Calendari de Matrícula i d’acord amb l’ordre resultant del sorteig, s’efectuarà una convocatòria a les persones seleccionades en cada grup perquè formalitzen la matrícula a través de la web. Per a això, hauran d’entrar en la web per a:

         Comprovar les dades personals i de l’activitat (centre, activitat i horari) en què pot matricular-se;

         Efectuar l’abonament del preu públic assenyalat mitjançant transacció electrònica.

b) Quedaran excloses aquelles persones seleccionades i convocades que no efectuaren la matrícula i l’abonament del preu públic en el termini en què se’ls haguera indicat, decaient en els seus drets de matrícula directa derivats del sorteig.

c) Excepcionalment, aquelles dones seleccionades per l’ordre del sorteig que ostenten les condició de víctimes de violència de gènere tindran la possibilitat de formalitzar la matrícula sense abonament del preu públic establit, marcant la casella corresponent abans d’iniciar el procediment de pagament electrònic i remetent el document acreditatiu de la seua situació per correu electrònic a l’adreça [email protected] o presentant-ho dins del termini de pagament previst en les Oficines Centrals de l’OAM al carrer Micalet, 1-1r de València, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.

d) Adjudicades totes les places per cada grup d’activitat, es formalitzarà una “Llista d’Espera” per a la cobertura de vacants que pogueren produir-se. Aquesta llista es compondrà de les següents persones a l’última matriculada en el mateix ordre resultant del sorteig. Quedaran definitivament exclosos/es d’aquesta “Llista d’Espera” les persones que no hagueren efectuat la matrícula en el termini en què haguera sigut convocat. A aquesta Llista d’espera no es podrà incorporar cap nova inscripció.

e) Si transcorreguts els terminis establits en aquesta convocatòria, encara quedaren places sense ocupar en grups que tingueren Llista d’Espera, es cobriran mitjançant crida des del centre de les següents persones en l’ordre resultant del sorteig fins a completar la grandària del grup. Esgotades les sol·licituds en Llista d’Espera, les places que no estigueren cobertes tindran consideració de “Places lliures”

f) Les places no ocupades en grups sense Llista d’Espera apareixeran en la web com a “Places lliures”.

g) A partir de la data que s’indique, qualsevol persona interessada que ho sol·licite podrà formalitzar la matrícula en les “Places lliures” existents, amb independència del número i característiques de les matrícules que, en el seu cas, ja haguera formalitzat, o dels centres en els quals haguera obtingut plaça.

h) Els preus públics abonats només es podran retornar per causes imputables a l’Administració, en conseqüència no serà motiu de devolució l’existència de causes sobrevingudes a la persona participant que li impedisquen assistir a l’activitat en la qual s’haguera matriculat o formalitzar matrícula en la mateixa en diferent horari o centre al qual s’haguera preinscrit.


Supressió o modificació d’activitats

La Universitat Popular es reserva el dret a suprimir o modificar la programació inicial d’activitats en centres, fins i tot després d’haver realitzat la preinscripció en aquesta, quan per raons sobrevingudes siga materialment impossible la seua posada en marxa. En aquest cas es podran anul·lar les preinscripcions existents a una activitat suprimida o modificada.

 

València, maig de 2022

 

La Direcció de la Universitat Popular