Devolució de matrícula


ABANS DE REMETRE LA SEVA SOL·LICITUD COMPROVE QUE ÉSTA COMPLEIX EL REQUISIT DE DEVOLUCIÓ

La devolució del preu públic abonat només serà possible per causes degudes a l’Administració. Es considerarà imputable a l’Administració: la vacant de formador/a durant un nombre de sessions sense impartir superior al de sessions impartides, comptades en la data de la sol·licitud de devolució.

INSTRUCCIONS
Per a sol·licitar la devolució del preu públic abonat en concepte de matrícula en les activitats de la Universitat Popular de València, haurà d’emplenar tots els camps d’este imprès. Una vegada signat, es presentarà en el Registre d’entrada de l’Organisme Autònom Municipal de la Universitat Popular en mà o es remetrà per correu electrònic a l’adreça [email protected], acompanyat dels següents documents:

  • Justificant del pagament de la quantitat sol·licitada.
  • Certificat de titularitat del compte bancari en el qual se sol·licita que es faça la devolució.

Normativa: Reglament de participació en les activitats de la Universitat Popular de València. Article 4 c)


Model de sol·licitud autoemplenable

Descarregar document

Ordenança de preus públics

Descarregar document

Política de privacitat