Solicitud de cesión de espacios (desactivado)


Formulario de solicitud

  (*) Camps obligatoris / Campos obligatorios

  Cognoms/Apellidos*

  Nom / Nombre*

  DNI o NIE*

  E-mail*

  Adjuntar sol·licitud/Adjuntar solicitud *

  Adjuntar estatuts/Adjuntar estatutos

  Adjuntar altres/Adjuntar otros


  POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
  AUTORITZA a incorporar les seues dades personals als sistemes de tractament de titularitat de l’OAM Universitat Popular de l’Ajuntament de València (LO 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals). (1)
  (1) De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), l’informem que les seues dades personals seran incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de l’Ajuntament de València, amb la finalitat de realitzar les gestiones administratives i d’estadística corresponent al contingut d’aquest formulari/document, així com per a remetre-li informació relacionada amb les nostres activitats,  notícies de la Universitat Popular de València, avisos o comunicacions del centre o centres en els quals es trobe inscrit/a. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal, i seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. L’informem que aquesta Universitat Popular tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. En tot moment, d’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en dirigir la seua sol·licitud, per registre d’entrada, a aquest OAM Universitat Popular, a l’adreça, carrer Micalet, 1- 1,  o per correu electrònic a: [email protected]
  AUTORITZA  a la realització i difusió de reportatges fotogràfics i vídeos sobre les activitats de la Universitat Popular on aparega vosté, com a persona participant, amb finalitats divulgatives i de publicació (LO 1/1982 de protecció civil del dret  a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge). (2)
  (2) D’acord amb el previst per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) se l’informa que podran realitzar-se reportatges fotogràfics i vídeos durant les activitats, per a la promoció i difusió d’aquestes activitats, mitjançant publicacions, fullets, web, blog i perfils en xarxes socials de la Universitat Popular de València. Les fotos i vídeos que es duguen a terme s’incorporaran a un fitxer de responsabilitat de la Universitat Popular de València, per a les finalitats assenyalades, així com per a finalitats històriques. Per la present, vosté autoritza expressament que les dades relatives a imatges i, si escau, veu, que concerneixen a la seua persona puguen ser publicades als referits mitjans, per a les finalitats assenyalades. L’informem que aquesta Universitat Popular tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. En tot moment, d’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en dirigir la seua sol·licitud, per registre d’entrada, a aquest OAM Universitat Popular, a l’adreça, carrer Micalet, 1- 1,  o per correu electrònic a: [email protected]
  POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
  AUTORIZA a incorporar sus datos personales a los sistemas de tratamiento de titularidad de la OAM Universitat Popular de l’Ajuntament de València (LO 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). (1)
  (1) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos personales serán incorporadas a los sistemas de tratamiento de titularidad del Organismo Autónomo Municipal Universitat Popular de l’Ajuntament de València, con el fin de realizar las gestionas administrativas y de estadística correspondiente al contenido de este formulario/documento, así como para remitirle información relacionada con nuestras actividades, noticias de la Universitat Popular de València, avisos o comunicaciones del centro o centros en los cuales se encuentre inscrito/a. Los datos no serán cedidos a terceros, excepto en el supuesto de que exista una obligación legal, y serán conservados durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Le informamos que esta Universidad Popular tratará los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y, por eso, nos comprometemos a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas para su tratamiento. En todo momento, de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo su solicitud, por registro de entrada, a este OAM Universidad Popular, a la dirección, calle Micalet, 1- 1, o por correo electrónico a: [email protected]
  AUTORIZA a la realización y difusión de reportajes fotográficos y videos sobre las actividades de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València donde aparezca usted como persona participante, con fines divulgativos y de publicación (LO 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen). (2)
  (2) De acuerdo con el previsto por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en la en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), se le informa que podrán realizarse reportajes fotográficos y videos durante las actividades, para la promoción y difusión de estas actividades, mediante publicaciones, folletos, web, blog y perfiles en redes sociales de la Universidad Popular de València. Las fotos y videos que se lleven a cabo se incorporarán a un fichero de responsabilidad de la Universitat Popular de València, para las finalidades señaladas, así como para finalidades históricas. Por la presente, usted autoriza expresamente que los datos relativos a imágenes y, si procede, voz, que conciernen a su persona puedan ser publicadas en los referidos medios, para las finalidades señaladas. Le informamos que esta Universidad Popular tratará los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada y, por eso, nos comprometemos a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas para su tratamiento. En todo momento, de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud, por registro de entrada, a este OAM Universidad Popular, a la dirección, calle Micalet, 1- 1, o por correo electrónico a: [email protected]