Sol·licitud de cessió d’espais (desactivat)


Formulari de sol·licitud

  (*) Camps obligatoris / Campos obligatorios

  Cognoms/Apellidos*

  Nom / Nombre*

  DNI o NIE*

  E-mail*

  Adjuntar sol·licitud/Adjuntar solicitud *

  Adjuntar estatuts/Adjuntar estatutos

  Adjuntar altres/Adjuntar otros


  POLÍTICA DE PRIVACITAT:
  AUTORITZA a incorporar les seues dades personals als sistemes de tractament de titularitat de l’OAM Universitat Popular de l’Ajuntament de València (LO 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals). (1)
  (1) De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), l’informem que les seues dades personals seran incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de l’Ajuntament de València, amb la finalitat de realitzar les gestiones administratives i d’estadística corresponent al contingut d’aquest formulari/document, així com per a remetre-li informació relacionada amb les nostres activitats, notícies de la Universitat Popular de València o avisos.
  Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal, i seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. L’informem que aquesta Universitat Popular tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. En tot moment, d’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en dirigir la seua sol·licitud, per registre d’entrada, a aquest OAM Universitat Popular, a l’adreça, carrer Micalet, 1- 1, 46001 València, o per correu electrònic a: [email protected].