Sol·licitud de cessió d’espais (desactivat)


Formulari de sol·licitud

  (*) Camps obligatoris / Campos obligatorios

  Dades personals/Datos personales


  Cognoms/Apellidos*

  NOM / Nombre*

  DNI o NIE*

  Telèfon/Teléfono*

  Correu electrónic/Correo electrónico*

  En representació de l'entitat/En representación de la entidad:

  Domicili/Domicilio*

  Localitat/Localidad*

  CP*

  Núm Registre de l’entitat/Nº Registro de la entidad:

  Institució que la registra/Institución que la registra:

  Les associacions hauran d'aportar els seus estatuts amb la diligència d'inscripció del registre d'associacions /Las asociaciones tendran que aportar sus estatutos con la diligencia de inscripción en el registro de asociaciones.


  Sol·licitud/Solicitud


  Per a utilitzar les següents instal·lacions en els dies i hores assenyalats, amb el motiu que s'indica / Para utilizar las siguientes instalaciones en los días y horas señalados, para la actividad que se indica:

  Centre UP de/Centro UP de:

  Espai o aula/Espacio o aula:

  Data/Fecha:*

  Horari inici/Horario inicio:*

  Horari fi/Horario fin:*

  Descriga l’activitat sol·licitada/Describa la actividad solicitada:*

  Nombre de persones participants previstes/ Número personas de participantes previstas*:

  L'adequació i muntatge de l'activitat és a càrrec de qui sol·licita l'espai. La grandària de grup serà conforme a l'aforament de l'espai que se sol·licita. / La adecuación y montaje de la actividad es a cargo de quien solicita el espacio. El tamaño de grupo será acorde al aforo del espacio que se solicita.

  ADJUNTAR ESTATUTS DE L'ENTITAT SOL·LICITANT / Adjuntar los Estatutos de la entidad solicitante.

  Aceptació/Aceptación*

  Llegir textos legals complets / Leer textos legales completos


  POLÍTICA DE PRIVACITAT:
  AUTORITZA a incorporar les seues dades personals als sistemes de tractament de titularitat de l’OAM Universitat Popular de l’Ajuntament de València (LO 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals). (1)
  (1) De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), l’informem que les seues dades personals seran incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de l’Ajuntament de València, amb la finalitat de realitzar les gestiones administratives i d’estadística corresponent al contingut d’aquest formulari/document, així com per a remetre-li informació relacionada amb les nostres activitats, notícies de la Universitat Popular de València o avisos.
  Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal, i seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. L’informem que aquesta Universitat Popular tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. En tot moment, d’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en dirigir la seua sol·licitud, per registre d’entrada, a aquest OAM Universitat Popular, a l’adreça, carrer Micalet, 1- 1, 46001 València, o per correu electrònic a: [email protected].