Sol·licitud de cessió d’espais


Formulari de sol·licitud

  (*) Campos obligatorios/Camps obligatoris

  DADES PERSONALS/Datos personales


  NOM i COGNOMS/ Nombre y apellidos*

  DNI/DNI*

  TELÉFONO/TELÈFON*

  CORREU ELECTRÒNIC/Correo electrónico*

  EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD/En representació de l'entitat:

  ADJUNTE EL PLAN DE PREVENCIÓN COVID-19/Adjunte el Pla de Prevenció COVID-19*

  DOMICILI/Domicilio*

  LOCALITAT/Localitat*

  CP/CP*

  Nº REGISTRE DE L’ENTITAT/Nº Registro de la entidad:

  INSTITUCIÓ QUE LA REGISTRA/ Institución que la registra:


  SOL·LICITUD/Solicitud


  Per a utilitzar les següents instal·lacions en els dies i hores assenyalats, amb el motiu que s'indica / Para utilizar las siguientes instalaciones en los días y horas señalados, para la actividad que se indica:

  CENTRE UP DE/Centro UP de:

  ESPAI O AULA/Espacio o aula:*

  DATA/Fecha:*

  HORARI INICI/Horario inicio:*

  HORARI FI/ Horario fin:*

  ACTIVITAT/Actividad:*

  Aceptació/Aceptación*

  — Que coneix els criteris i procediment per a l’ús de les instal·lacions dels centres de la Universitat Popular per entitats diferents a la mateixa i considera que compleix els requisits exigits en les mateixes, segons documentació que adjunta com annexe, i en particular pel següent/ Que conoce los criterios y procedimiento para el uso de las instalaciones de los centros de la Universidad Popular por entidades ajenas a la misma y considera que cumple los requisitos exigidos en la misma según documentación que adjunta como anexo, y en particular por lo siguiente:
  — Que manifesta la seua conformitat i accepta les responsabilitats que pogueren derivar-se de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ús d'instal·lacions, específicament referent a responsabilitat civil enfront de tercers, reparació de desperfectes o despeses extraordinàries en matèria de neteja, electricitat o aigua./ Que manifiesta su conformidad y acepta las responsabilidades que pudieran derivarse de la actividad para la que se solicita el uso de instalaciones, específicamente en lo referente a responsabilidad civil frente a terceros, reparación de desperfectos o gastos extraordinarios en materia de limpieza, electricidad o agua.


  INFORMACIÓ LEGAL: Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del OAM Universitat Popular de l’Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada del OAM Universitat Popular de l’Ajuntament de València./ Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del OAM Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizado por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.