Contracta amb la UP


La Universitat Popular de València (UP), en un exercici de transparència, igualtat d’oportunitats i pública concurrència per a proveïdors i proveïdores, obri la secció “Contracta amb la UP” de la seua pàgina web, on consta el perfil de contractant i els contractes menors, on es poden trobar els tràmits de contractació que realitza la UP.

El seu objectiu és el de donar visibilitat i difusió als projectes que duu a terme l’organisme autònom de l’Ajuntament de València amb la intenció que qualsevol  proveïdor o proveïdora puga estar al corrent de les necessitats de la UP i puga presentar la seua oferta. Aquesta lliure concurrència, a més, permetrà la maximització i optimització dels recursos econòmics de la Universitat Popular de València.

Pel que fa a la necessitat de contractar a través d’un contracte menor, el funcionament serà el següent. Quan la UP tinga una necessitat, penjarà un anunci en aquesta secció. Aquest anunci contindrà una descripció de l’objecte del contracte, la despesa màxima del mateix i el termini de presentació d’ofertes, així com un email de contacte, de tal manera que els proveïdors i proveïdores puguen presentar ofertes i optar a ser seleccionats o seleccionades en l’adjudicació del contracte menor. Una vegada que haja sigut adjudicat a una empresa, es publicarà, en l’apartat “Contractes finalitzats” de la secció, l’anunci de la resolució de l’adjudicació.